รัฐบาลไทย ร้องเรียน, ร้องทุกข์ ท่านนายกรัฐมนตรี
::: Gprocurement.go.th ::: ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
E-Citizen Web portal  By Ministry Of Information and Communication Technology e-Government
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ(สบทร.) World of Food Thailand 2004
ติดต่อ ฌกส.
รูป หัวข้อ/อธิบาย เอกสาร วันที่ลง ข้อมูล
 หนังสือให้ความยินยอมหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   -
Download 2017-07-07
 แบบฟอร์มการชำระเงินผ่าน เค้าน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (สมาชิกหน่วย)
   -
Download 2017-04-25
  แบบฟอร์มการชำระเงินค่าฌาปนกิจสมาชิกนอกประจำการ
   -
Download 2017-01-26
 ใบเปลี่ยนชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน
   -
Download 2016-09-21
 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ฌกส.
   -
Download 2016-09-21
 คุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครสมทบบุตร
   -
Download 2016-08-04
  หนังสือยินยอมให้หักเงินบำนาญเพื่อชำระค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำเดือน
   -
Download 2016-08-01
 การสมัครสมาชิก ฌกส.และหลักฐานกระประกอบ2
   -
Download 2016-05-27
 การสมัครสมาชิก ฌกส.และหลักฐานกระประกอบ1
   -
Download 2016-05-27
 แบบฟอร์มการชำระเงินผ่าน เค้าน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (สมาชิกหน่วย)
   -
Download 2014-01-16
 สัญญาการชดใช้เงินคืนให้แก่การฌาปนกิจสงเคราะห์ ของกระทรวงสาธารณสุข
   -
Download 2013-12-09
 ใบแจ้งย้าย
   -
Download 2013-12-09
 ใบสำคัญรับเงิน
   -
Download 2013-12-09
 ใบสำคัญรับเงินค่าพวงหรีด
   -
Download 2013-12-09
 หนังสือมอบอำนาจ ฌกส 8
   -
Download 2013-12-09
 รายละเอียดการหักผ่านธนาคารกรุงไทย
   -
Download 2013-12-09
 การสมัครเป็นสมาชิก ฌกส.
   -
Download 2013-12-09
 ใบเปลี่ยนชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
   -
Download 2013-09-17
 คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์
   -
Download 2009-04-07
 คำร้องขอรับเงินค่าจัดการศพ
   --
Download 2009-04-07
 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ และ ชำระเงินสงเคราะห์ ของสมาชิก
   --
Download 2009-04-07


ค้นหาเฉพาะ chapanakij.org ค้นหาจากเว็บทั่วโลก


  ลิขสิทธิ์ โดย การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2552
© ทำการพัฒนาโดย บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จำกัด 2009 |
Login | Webmail | PW Mail